تصاویر/ رونمایی از اسناد بالادستی مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر با حضور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

مراسم رونمایی از اسناد بالادستی مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر با حضور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر برگزار شد.